Exhibition Credits

Curator/ Kuratorzy
Juhani Pallasmaa
Chun-Hsiung Wang

Curatorial Cooperation / Współpraca kuratorska
Chen-Yu Chiu (Project Coordination)
Sheng-Feng Lin (Exhibition Design)
Wen-Jui Chang (Administration)

Organizer/ Organizatorzy
Museum of Architecture in Wroclaw, Poland Republic
Alliance for Architectural Modernity, Taiwan

Co-organizer/ Współorganizatorzy
Bilkent University, Turkey
Group X (Aalto University, Department of Architecture), Finland
Department of Architecture, Shih Chien University, Taiwan
aipei Economic and Cultural Office in Warsaw, Poland

Sponsor/ Sponsorzy
Ministry of Culture, R.O.C. (Taiwan)
Ministry of Foreign Affairs, R.O.C. (Taiwan)
Pegatron corp.
China Airlines
Dr. Kiu Siang, Tay-Teo

Special thanks/ Specjalne podziękowania
TOTO Gallery Ma

Project Executive/ Realizacja wystawy
Yi-Lin Tsai (Atelier Or)
Tzu-Yao Ma (Atelier Or)
Yu-Chung Chen (Let’s Design)

Component Manufacturers/ Produkcja komponentów
Cheng-hung Chen (Kung Far Iron Works)
Shih-Fong Lu (Atelier Or)

Visual Design/ Projekt graficzny wystawy
Aaron Nieh Workshop
Yi-Hua Hsu
Yu-Fun Zhang

Photography/ Fotografie
Min-Jia Chen
Fieldoffice Architects

Short Films/ Filmy krótkometrażowe
Wen-Jui Chang
Chieh-Jen Chu
Singing Chen
Kuo-Liang Chiang
Chih-Hsien Lin
Joseph Yeh

Texts/ Teksty
Sheng-Yuan Huang
Zhen Li
Nancy Lin
Yu-Hsin Lin
Jian Shi
Chun-Hsiung Wang

MENU