Exhibition Credits

Curator/
Juhani Pallasmaa
Chun-Hsiung Wang

Curatorial Cooperation /
Chen-Yu Chiu (Project Coordination)
Sheng-Feng Lin (Exhibition Design)
Wen-Jui Chang (Administration)

Organizer/
Cabinet of Architecture (Kabinet architektury), Czech Republic
Alliance for Architectural Modernity, Taiwan

Co-organizer/
Bilkent University, Turkey
Czech Technical University in Prague, Faculty of Architecture, Czech Republic
Department of Architecture, Shih Chien University, Taiwan
National Library of Technology, Czech Republic
Group X (Aalto University, Department of Architecture), Finland
Taipei Economic and Cultural Office, Prague, Czech Republic

Sponsor/
Ministry of Culture, R.O.C. (Taiwan)
Ministry of Foreign Affairs, R.O.C. (Taiwan)
Pegatron corp.
China Airlines
Dr. Kiu Siang, Tay-Teo
Radisson Blu Alcron Hotel

Special thanks/
TOTO Gallery Ma

Project Executive/
Hsin Lu (Atelier Or)
Hui-Tzu Lin (Atelier Or)
Yu-Chung Chen (Let’s Design)

Component Manufacturers/
Cheng-hung Chen (Kung Far Iron Works)
Shih-Fong Lu (Atelier Or)

Visual Design/
Aaron Nieh Workshop
Yi-Hua Hsu
Yu-Fun Zhang

Photography/
Min-Jia Chen
Fieldoffice Architects

Short Films/
Wen-Jui Chang
Chieh-Jen Chu
Singing Chen
Kuo-Liang Chiang
Chih-Hsien Lin
Joseph Yeh

Texts/
Sheng-Yuan Huang
Zhen Li
Nancy Lin
Yu-Hsin Lin
Jian Shi
Chun-Hsiung Wang

MENU