Shipai Jinmian Scenic Platform
石牌金面棧台
2006-2008

MENU